voľné pracovné miesta

Referent oddelenia výstavby a majetku

Trebišov, Košický kraj – – vykonáva prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, úrad ochrany prírody a krajiny, úrad ochrany ovzdušia, štátny fond rozvoja bývania, – zabezpečuje územné plánovanie, – zabezpečuje, organizuje a riadi prípravu a realizáciu stavieb a stavebných prác, – vykonáva činnosti spojené s riešením dopravného urbanizmu, infraštruktúrou a inžinieringom, – vykonáva činnosti spojené s úlohou cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie, majetkovo-právne usporiadanie vlastníctva majetku, obstarávanie a vyraďovanie majetku, správu, údržbu a opravu majetku, poistenie majetku a poistné udalosti, starostlivosť o kultúrne pamiatky a ich ochranu, proces hospodárenia a nakladania s majetkom, dodávku a spotrebu energií a médií… – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok

Zobraziť detail pracovnej ponuky